Cập nhật:  09/03/2021 11:24:50 (GMT+7)  In bài này

NHNN lấy ý kiến tái cấp vốn lãi suất 0% cho Vietnam Airlines vay    

 

Tổng số tiền tái cấp vốn đối với các TCTD tối đa là 4.000 tỷ đồng; lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn.

 

cấp vốn

NHNN dự kiến sẽ tái cấp vốn không có tài sản đảm bảo đối với các tổ chức tín dụng trong trường hợp này (Ảnh minh họa).

 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng (TCTD) sau khi TCTD cho Vietnam Airlines (VNA) vay và về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của VNA do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
 
Theo đó, tổng số tiền tái cấp vốn đối với các TCTD tối đa là 4.000 tỷ đồng; lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn. Lãi suất tái cấp vốn đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vón do NHNN công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được chuyển quá hạn; không tính lãi đối với nợ lãi quá hạn.
 
Thời hạn tái cấp vốn theo đề nghị của TCTD, tối đa bằng thời hạn của khoản cho vay của TCTD theo Nghị quyết và không vượt quá 364 ngày. Khoản tái cấp vốn được gia hạn tự động 2 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn còn lại. Tổng thời gian tái cấp vốn và các lần gia hạn tái cấp vốn không vượt quá 1.092 ngày.
 
NHNN cũng cho biết sẽ tái cấp vốn không có tài sản đảm bảo đối với các tổ chức tín dụng. NHNN giải ngân tái cấp vốn theo đề nghị của TCTD trong phạm vi số tiền tái cấp vốn tối đa là 4.000 tỷ đồng và đảm bảo số dư gốc khoản tái cấp vốn sau khi giải ngân không vượt quá dư nợ gốc khoản vay của TCTD theo Nghị quyết tại thời điểm số liệu TCTD báo cáo trong Giấy đề nghị giải ngân tái cấp vốn. NHNN dừng giải ngân tái cấp vốn đối với các TCTD khi đã giải hết số tiền quy định nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2021.
 
Về việc trả nợ vay tái cấp vốn, TCTD phải trả hết nợ gốc tái cấp vốn cho NHNN khi khoản vay đến hạn. Đến cuối ngày, trường hợp dư nợ gốc khoản vay tái cấp vốn đã giải ngân lớn hơn số dư khoản cho vay của TCTD, trong thời hạn 3 ngày làm việc tiếp theo, TCTD phải chủ động trả nợ khoản vay theo thứ tự từ Khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký kết sớm nhất của khoản tái cấp vốn tương ứng với khoản vay của TCTD theo Nghị quyết, đảm bảo dư nợ gốc vay tái cấp vốn bằng số dư khoản cho vay của TCTD theo Nghị quyết tính theo từng khoản.
 
Về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro, TCTD được cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong thời hạn tối đa không quá 3 năm kể từ ngày Quyết định của Thủ tướng về việc NHNN tái cấp vốn đối với TCTD sau khi TCTD cho VNA vay và về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữa nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của VNA do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 có hiệu lực thi hành.
 
Trường hợp khoản nợ đến hạn trả nợ mà không được TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, TCTD thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD.
TCTD xác định số tiền trích lập dự phòng rủi ro cụ thể phải trích lập theo quy định của NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD và phân bổ số tiền này theo năng lực tài chính trong thời gian tối đa 3 năm kể từ ngày Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.
 
Trần Thủy (Theo BizLive)

 

0 người thích


Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"